Skip to content

Lejebetingelser

Der tages forbehold for fejl og ændringer. Senest opdateret 15-08-2020

 • Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Party House.
 • Det lejede udstyr må ikke uden Party house’s skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.
 •  Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Party-House fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Party Houses’s lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader Party-House lager regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12:00 (Eller efter anden aftale).
 • Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Party House berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
 • Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Party House og tyveri og hærværk ligeledes til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. :

-tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer

-glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag

-løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper

-grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last -selvrisiko på kr.: 5000.- pr. skade.

 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra

Party House. Party House er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.

 • Det lejede skal afhentes af lejeren på Party House lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde.

Party House forbeholder sig ret til at godkende transporten.

 • Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.
 • Party House  er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion og beskaffenhed.
 • Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til salgspris.
 • Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 7 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 hverdage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst kr.: 50,-.
 • ·         Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.
 • Tilbagelevering af det lejede udstyr inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke – uden særlig aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

 • Party House tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

 Lejefaktorer:
1 dag: x1
2 dage: x1,5
3 dage: x1.7
4 dage: x1.9